Więcej niż zwykła kancelaria notarialna


O kancelarii

Doświadczony notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, ale przede wszystkim dba o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz to funkcjonariusz publiczny, którego głównym celem jest zabezpieczanie interesów prawnych Klientów, dlatego też w swojej pracy powinien kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to także powiernik, któremu Klienci powierzają swoje tajemnice i problemy, dlatego ja zawsze dbam o pełną dyskrecję w trakcie prowadzenia sprawy, jak i po zakończeniu zlecenia.

Jestem notariuszem z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzę Kancelarię notarialną w samym sercu Torunia, gdzie obsługuję Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Celem mojej pracy jest zabezpieczanie praw i słusznych interesów Klientów oraz innych osób, dla których dana czynność może wywoływać skomplikowane konsekwencje prawne. Moim głównym zadaniem, jako notariusza, jest zapobieganie sporom prawnym, które zazwyczaj kończą się przed Sądem powszechnym.

Czynności notarialne

 • Sporządzanie aktów notarialnych
 • Sporządzanie aktów dziedziczenia
 • Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
 • Doręczanie oświadczeń
 • Spisywanie protokołów
 • Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty notarialne

1Czym jest testament?

Testament to dokument prawny, który zawiera rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.

Testament może zawierać rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca ma także prawo do odwołania całego testamentu, jak i jego poszczególnym postanowień, w każdym czasie, aż do momentu śmierci. Zgodne z prawem formy testamentu to: testament własnoręczny, testament notarialny, testament alograficzny, testament ustny.

2Jakie elementy powinna zawierać prawidłowa umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży zobowiązuje do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

Prawidłowo sporządzona umowa sprzedaży powinna zawierać takie elementy jak: dane stron umowy (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery identyfikacyjne), określenie przedmiotu umowy, określenie wysokości ceny, oraz określenie obowiązków stron umowy (przeniesienie własności i zapłata).

3Jak założyć fundację?

Fundacja to rodzaj organizacji pozarządowej, której istotą jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.

Fundacje w Polsce są drugą co do popularności formą organizacji. Ich założenie łączy się z podpisaniem w obecności notariusza aktu założycielskiego. Przed wizytą w kancelarii osoby zainteresowane powinny przygotować następujące informacje: dane Fundatorów, określenie firmy i siedziby Fundacji, określenie celów Fundacji i sposobów ich realizacji, oraz oznaczenie wysokości funduszu założycielskiego.

4Jak samodzielnie napisać pełnomocnictwo zgodne z prawem?

Nie każda czynność wymaga spisania pełnomocnictwa w obecności notariusza.

Według obowiązujących przepisów prawa pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.

Aby pełnomocnictwo było zgodne z prawem wymaga określenia następujących elementów: danych Mocodawcy, danych Pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa i czasu trwania pełnomocnictwa. Wówczas możemy być pewni, że nikt nie podważy wagi tego dokumentu.

5Czym są małżeńskie umowy majątkowe?

Małżeńskie umowy majątkowe podpisywane są w celu ustalenia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Rozdzielność majątkowa znosi bowiem ustawową wspólnotę majątków i zmienia dotychczasowe stosunki majątkowe między małżonkami.

Małżeńskie umowy majątkowe dzielą się na: intercyzę, umowę wyłączenia wspólności ustawowej, umowę ograniczenia wspólności ustawowej, umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowę rozszerzenia wspólności ustawowej.

 • Umowa sprzedaży
 • Darowizna
 • Testament
 • Założenie spółki
 • Małżeńskie umowy majątkowe

Opłaty notarialne

Taksa notarialna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 • wartość przedmiotu do 3.000 zł - 100 zł
 • wartość przedmiotu od 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
 • wartość przedmiotu od 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • wartość przedmiotu od 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
 • wartość przedmiotu od 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • wartość przedmiotu od 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 • wartość przedmiotu powyżej 2.000.000 zł- 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Podatek od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 • I grupa podatkowa - 10 278 - 3%
 • II grupa podatkowa - 10 278 - 7%
 • III grupa podatkowa - 10 278 - 12%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Umowa sprzedaży - 2%
 • Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2%
 • Hipoteka - 0,1%
 • umowa spółki- 0,5%