Cennik usług notarialnych

W związki z swoja działalnością notariusz pobiera następujące opłaty:

- taksę notarialną, której wysokości są szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

- opłaty sądowe, które odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych sądów i uregulowane są w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku.

- podatki, wysyłane na odpowiednie rachunki bankowe organów podatkowych, które są szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Taksa notarialna

 • Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi odpowiednio:
 • - wartość przedmiotu do 3.000 zł - 100 zł;
 • - wartość przedmiotu od 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • - wartość przedmiotu od 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • - wartość przedmiotu od 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł; - wartość przedmiotu od 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • - wartość przedmiotu od 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • - wartość przedmiotu powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.


 • Rozporządzenie określa także kwotowo wysokość taksy notarialnej w związku z dokonaniem następujących czynności notarialnych:
 • -sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską - 400 zł;
 • - sporządzenie aktu notarialnego testament - 50 zł;
 • - sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł.

Opłaty sądowe

 • - sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł
 • - sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości wniosku o wpis - 150 zł
 • - sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł
 • - sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł
 • - sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej praw osobistych i roszczeń – 150 zł
 • - sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł.

Podatek od spadków i darowizn

 • Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej do 10.278 – podatek wynosi 3 %
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej od 10.278 do 20.556- podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł.
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej ponad 20 556 – podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej do 10.278 – podatek wynosi 7 %
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej od 10.278 do 20.556 – podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł.
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej ponad 20.556 zł – podatek wynosi 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej do 10.278 od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej – podatek wynosi 12 %
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej od 10.278 do 20.556 - podatek wynosi 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
 • - kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej ponad 20.556 zł - 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • - umowa sprzedaży:

  a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %

  b) innych praw majątkowych - 1 %;

 • - umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

  a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %,

  b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1 %;

 • - umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %,
 • - umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2 %;
 • - ustanowienie hipoteki:

  a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1 %,

  b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł;

 • - umowa spółki - 0,5 %.