Dokumenty

Podczas dokonywania czynności prawnych notariusz powinien mieć dostęp do niezbędnych dokumentów, które ułatwią mu sporządzenie, dla przykładu, umowy sprzedaży. Poniżej możesz dowiedzieć się jakie dokumenty przygotować przed spotkaniem z notariuszem.

Umowa sprzedaży


- dane Sprzedającego/Sprzedających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a jeśli stroną sprzedającą ma zostać osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby

- dane Kupującego/Kupujących: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a jeśli stroną kupującą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby

- określenie przedmiotu sprzedaży.

- określenie ceny rynkowej oraz sposobu i terminu zapłaty ceny.

- określenie terminu wydania przedmiotu umowy w posiadanie stronie kupującej.

Umowa sprzedaży zobowiązuje do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

Darowizna


- dane Darczyńcy/Darczyńców (osoby lub osób, które chcą dokonać darowizny): imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a jeśli Darczyńcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

- dane osoby obdarowanej/ osób obdarowanych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a jeśli osobą obdarowaną ma zostać osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

- określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy Darczyńcą i Obdarowanym.

- określenie przedmiotu darowizny.

- określenie wartości przedmiotu darowizny.

Darowizna jest czynnością regulowaną przez przepisy prawa cywilnego. Istotą tej umowy jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.

Testament


- dane Spadkodawcy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania

- dane Spadkobiercy/Spadkobierców: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, a jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

- określenie przedmiotu zapisu lub zapisu windykacyjnego.

Testament to dokument prawny, który zawiera rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.

Spółka


- dane Wspólników: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

- firma Spółki.

- siedziba Spółki.

- czas trwania Spółki.

- przedmiot działalności Spółki.

Spółki powstają z potrzeby wspólnego prowadzenia interesów, lub wspólnego prowadzenia danej działalności.

Majątkowe umowy małżeńskie


- dane Małżonków: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,

- informacja na temat dotychczasowego ustroju majątkowego.

- jeśli małżonkowie chcą ograniczyć wspólność ustawową – określenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego.

- jeśli małżonkowie chcą rozszerzyć wspólność ustawową – określenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego.

- jeśli małżonkowie chcą zawrzeć umowę przedmałżeńską – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.

Małżeńskie umowy majątkowe podpisywane są w celu ustalenia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Skontaktuj się ze mną


Jeśli masz pilną sprawę, lub chcesz uzyskać szybką poradę prawną, skontaktuj się ze mną

Kontakt